Alminnelige Salgs- og leveringsvilkår for Lindberg & Lund AS.

Alminnelige Salgs- og leveringsvilkår for Lindberg & Lund AS

 1. Gyldighet

  Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle tilbud, salg og leveranser med mindre annet skriftlig er avtalt. Ved eventuell uoverensstemmelse med kjøpers generelle handlingsvilkår, går selgers alminnelige salgs- og leveringsbetingelser foran.

 2. Tilbud og aksept

  Ethvert tilbud skal være gjenstand for bekreftelse. Salgsavtalen kommer først i stand ved selgers oversendelse av ordrebekreftelse eller ved effektuering av orderen. Ved agenturordre vil agenturgivers salgs- og leveringsbetingelser være gjeldende.

  Minste ordrekvantum er 1000.- kroner eller hel kartong eksklusive frakt og moms. Ved kontant betaling er minste ordrekvantum 1000.- kroner eksklusive frakt og moms.

 3. Betalingsbetingelser

  Betaling skal være selger ihende senest pr den dato som fakturaen angir som forfallsdato. Såfremt en sådan ikke er angitt skal betaling skje kontant ved levering. Ved forsinkelse gjelder ”Lov om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven)” (se også  forskrift om forsinkelsesrentesatsen).

 4. Leveringstid

  Lindberg og Lund definerer leveringsdato fra avgang vårt lager. Angitt leveringsdato er ment som indikasjon, og det aksepteres ikke eventuelt dagbøter eller andre ekstrakostnader for frakt som ikke imøtekommer leveringsdato.

 5. Forsinkelse

  Dersom selger forstår at et tidspunkt for levering (del-levering) eller mottagelse av varen blir forsinket, skal den andre parten underrettes omgående. Medfører forsinkelsen vesenlige ulemper har den av partene som ikke er ansvarlig for forsinkelsen rett til å heve avtalen som gjelder den forsinkede vare. Selger er ikke erstatningsansvarlig ved skade på grunn av forsinkelser.

 6. Suksessiv levering

  Dersom avtalen bestemmer suksessiv levering, skal hver levering betraktes som et frittstående salg. Kjøperen har således ikke rett til ved forsinkelse av delleveransen eller feil eller mangler ved delleveransen å heve avtalen for øvrig. Om leveransen forskyves pågrunn av omstendigheter som er angitt i pkt. 5, kan selgeren forskyve etterfølgende leveranser i tilsvarende monn.

 7. Salgspant

  Selger har panterett (salgspant) i det solgte til sikkerhet for selgers krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger.

 8. Feil og mangler ved varen

  Er den leverte vare beheftet med feil eller mangler, skal den -om en part så ønsker og det, og det er praktisk mulig- byttes ut mot feilfri vare eller det skal foretas etterlevering. Avhjelpes ikke feilen eller mangelen innen rimelig tid, har kjøperen rett til prisavslag, som tilsvarer feilen eller mangelen, eller heve avtalen hvis feilen eller mangelen er vesentlig.

  Selger er ikke erstatningsansvarlig ved skade på grunn av feil eller mangler til høyere beløp enn den leverte varens verdi.

  Ved kjøp av varer levert i bulk kan bekreftet kvantum over- eller underskrives med inntil 10%.

 9. Reklamasjon og retur

  Kjøperen er pliktig til innen en uke etter mottagelsen, skriftlig å underrette selgeren om feil eller mangler han har eller burde ha oppdaget ved undersøkelse. I motsatt fall mister kjøperen sin reklamasjonsrett pga. feilen eller mangelen. I spørsmål om feil eller mangler pga. transport og som kan fastslåes uten vanskelighet, påligger det dog kjøperen ved tilfeller som angitt ovenfor snarest og senest 24 timer etter mottagelsen skriftlig å underrette vedkommende transportør og selger om feilen og mangelen.

  Retur av varer kan avtales inntil 90 dager etter kjøp. Vi innrømmer 75% kreditt av varens fakturerte verdi, så sant varen har minimum 50% levetid igjen. Dette gjelder dog ikke i de tilfeller der et produkt er spesialbestilt til kunde.

 10.   Produktinformasjon og produktansvar

  Selgeren svarer ikke for at varen er egnet til noe bestemt formål uten at han har gitt skriftlig garanti om dette. Selger er ikke ovenfor kjøperen skyldig til å erstatte skade på grunn av skadeforvoldende egenskap ved varen.

 11. Prisjustering

  Er bestemt pris avtalt og det etter avtalens inngåelse pålegges varen eksport eller importavgift, toll skatt ved eksport eller import levering, eller andre lignede pålegg, eller skjer endring i dette, skal prisen endres i tilsvarende grad, hvis ikke mindre annet er inngått i avtalen.

 12. Merverdiavgift

  Kjøpesummen omfatter ikke merverdiavgift. Alle pristilbud er eksklusive merverdiavgift med mindre annet skriftlig er bekreftet.

 13. Insolvens M.V

  Finner selgeren at det er skjellig grunn til å anta at kjøperen ikke kommer til å oppfylle sin betalingsplikt, har selgeren rett til å kreve at det stilles sikkerhet. Skjer ikke dette omgående, har selger rett til å heve avtalen når det gjelder ikke levert vare.

 14. Fritakelsesgrunner

  Følgende omstendigheter skal betraktes som fritakelsesgrunner, dersom de inntrer etter avtalens inngåelse og hindrer dens oppfyllelse:

  Arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet, når partene ikke kan råde over dem, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig knapphet, mangler ved leveranse fra leverandør eller underleverandør, eller forsinkelse av slike leveranser som følge av slike omstendigheter som omhandlet i dette punktet, mangel på råvare og lignende.

  Det påligger den part som ønsker å påberope seg slike omstendigheter som omhandlet ovenfor uten opphold skriftlig å underrette til den annen part.

  Hver av partene har, hvis stillstand overstiger to måneder, rett til å heve avtalen helt eller delvis som gjelder de leveranser som skulle ha skjedd i dette tidsrom. Dette gjelder selv om en slik omstendighet som ovenfor angitt, inntreffer etter avtalt leveringstid. Ingen av partene er erstatningspliktig ved heving av avtalen helt eller delvis, pga. omstendigheter som angitt i dette punkt.

 15. Verneting
  Partene avtaler Oslo Tingrett som Verneting for tvister etter denne kontrakt.