Molykote Multigliss 5 liter

Varenummer: 11417

Molykote Multigliss er et multifunksjonelt produkt for elektrisk og mekanisk utstyr. Det er en pålitelig gjennomtrengende olje, smøremiddel, fuktighetsfordriver og korrosjonbeskytter. Det løser rustne deler, starter våte motorer og stopper knirking. Passer til bil, hjem, hobby, hage og industri. Meget bra til lysarmatur for å smøre kontakter.
Signalord: FareFareutsagn: H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Supplerende fareuttalelser: EUH066 Gjenttatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): MK-MULTIGLISS-TDE.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): MK-MULTIGLISS-TDN.pdf