MOBILARMA 524,208L

Varenummer: 13543

Mobilarma 524 er høykvalitetsprodukter som danner effektive rustbeskyttende filmer på innvendige maskinflater. Den er primært beregnet som innkjørings- eller opplagssmøremidler, og er særlig velegnet ved innkjøring av diesel- og bensinmotorer. Oljen fortrenger vann fra metallflater og danner sterke vannfaste filmer på flatene for å hindre rust og korrosjon. Mobilarma 524 binder vann i systemene i en vann-i-olje-emulsjon, hvilket sikrer god smøring av kontaktflatene i maskineriet. Denss gode kjemiske stabilitet og slitasjehemmende og rensende egenskaper gjør dem velegnet som høykvalitets korttids smøremidler. Som regel er det ikke nødvendig å fjerne restene av rustbeskyttende film før maskinen fylles med smøre- eller hydraulikkolje og tas i bruk igjen. Spyling med smøreolje for å fjerne Mobilarma oljen eller filmrester av denne anbefales allikevel dersom: 1. Mobilarma 524 ikke har de påkrevde smøremiddelegenskapene for å drive utstyret ved angitte belastninger og temperaturer 2. Tømming av utstyret er vanskelig og betydelige rester av Mobilarma blir igjen i systemet 3. Kontaminering av systemoljen med Mobilarma 524 kan redusere smøreegenskapene (Mobilarma 524 kan for eksempel øke antallet freonkrystallisasjonspunkter i kompressorer eller danne vann-i-olje-emulsjoner, som svekker smøremiddelets slitasjeforebyggende egenskaper i høytrykks hydraulikksystemer). Forekomst av rustbeskyttende stoffer reduserer den nye oljens evne til å separere vann i turbiner og annet liknende utstyr.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): M-MOBILARMA500-TD.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): .pdf